Visselblåsarfunktion

Göteborgs Stad har en visselblåsarfunktion dit du kan anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter som rör personer i ledande ställning i Göteborgs Stad.

Varför har Göteborgs Stad en visselblåsarfunktion?

Syftet med Göteborgs Stads visselblåsarfunktion är att du anonymt ska kunna anmäla en förtroendevald eller en chef i ledande ställning. Alternativt att en nyckelperson inom Göteborgs Stad har begått något allvarligt fel och du upplever att det inte är möjligt att hantera frågan öppet inom den egna organisationen.

När ska funktionen användas?

Funktionen ska användas om du misstänker oegentligheter. Det kan exempelvis vara muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller annan situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin tjänsteställning eller att närstående gynnas på något sätt. Lagbrott eller allvarliga avvikelser mot interna regler och riktlinjer i tjänsten kan också anmälas.

Vem kan anmälas?

Personen som anmäls ska vara förtroendevald, ha en ledande ställning eller en nyckelposition inom Göteborgs Stad. Exempelvis vd, förvaltningsdirektör, person i ledningsgrupp eller person i nyckelposition som ansvarar för exempelvis stora inköp eller andra verksamhetskritiska funktioner.

När det gäller enhetschefer generellt ska frågan i första hand hanteras längre upp inom den egna organisationen.

När ska funktionen inte användas?

Funktionen är inte till för mer allmänna synpunkter på ledarskap, arbetsmiljö, verksamhets-planering med mera. Den är inte heller lämplig för att rapportera känsliga HR-frågor som är kopplade till enstaka individer. Om det inte känns rätt att prata med din chef eller chefens chef kan du vända sig direkt till din HR-funktion eller någon facklig företrädare.

Hur hanteras anmälningarna?

Anmälningarna går till ett externt företag som gör en bedömning och tar fram förslag på vidare hantering.

För anmälningar som bedöms falla inom funktionens definition och avser misstanke om allvarliga oegentligheter som rör personer i ledande ställning eller nyckelfunktion inom Göteborgs Stad, ska en extern utredning genomföras.

En del tips innehåller omständigheter som behöver utredas men de kvalificerar sig inte för extern utredning. Det kan till exempel handla om en chef längre ned i organisationen eller om mindre allvarliga misstankar. Tipset skickas till berörd förvaltning eller bolag med begäran om utredning och svar till visselblåsarfunktionen på stadsledningskontoret.

Tips som inte ligger inom funktionens uppdrag, det vill säga inte handlar om oegentligheter eller är mer av karaktären synpunkter, skickas direkt till berörd förvaltning eller bolag för kännedom och ställningstagande kring eventuella åtgärder.

Anmälan är allmän handling

Alla inkomna anmälningar räknas som allmän handling och kan begäras ut. En sekretessprövning sker vid varje utlämning, men det finns sällan grund för att sekretessbelägga identiteten på namngivna personer eller de omständigheter som anmälan pekar på. Tänk på att anmälan inte bör innehålla känslig information om andra personer såsom politisk eller religiös tillhörighet, hälsa eller sexuell läggning.

Tipsen lämnas anonymt, men det är möjligt att ange kontaktuppgifter till den externa tipsmottagningsfunktionen om du vill bli kontaktad för att lämna ytterligare information. Du förblir dock anonym mot Göteborgs Stad. Notera att bifogade filer inte anonymiseras, t.ex. dokument med e-postkonversationer, bilder, scannade dokument, chatloggar och dylikt. 

 

Gör en anmälan

Gör anmälan via vår e-tjänst

Filer och dokument