Visselblåsarfunktion

Som anställd eller förtroendevald i Göteborgs Stad kan du anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter som rör personer i ledande ställning i Göteborgs Stad till stadens visselblåsarfunktion, även kallad whistleblowerfunktion eller tipsfunktion.

Varför har Göteborgs Stad en visselblåsarfunktion?

Syftet med Göteborgs Stads visselblåsarfunktion, även kallad whistleblowerfunktion, är att du anonymt ska kunna anmäla en förtroendevald eller en chef i ledande ställning. Alternativt att en nyckelperson inom Göteborgs Stad har begått något allvarligt fel och du upplever att det inte är möjligt att hantera frågan öppet inom den egna organisationen.

När ska funktionen användas?

Funktionen ska användas om du misstänker oegentligheter. Det kan exempelvis vara muta, bedrägeri, stöld eller annan situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin tjänsteställning eller att dess närstående gynnas på något sätt. Lagbrott, allvarligare tjänstefel och avvikelser mot interna regler och riktlinjer som ligger inom oegentlighetsområdet ska också anmälas.

Vem kan anmälas?

Personen som anmäls ska vara förtroendevald, ha en ledande ställning eller en nyckelposition inom Göteborgs Stad. Exempelvis vd, förvaltningsdirektör, person i ledningsgrupp eller person i nyckelposition som ansvarar för exempelvis stora inköp eller andra verksamhetskritiska funktioner.

När det gäller enhetschefer generellt ska frågan i första hand hanteras längre upp inom den egna organisationen.

När ska funktionen inte användas?

Funktionen är inte till för mer allmänna synpunkter på ledarskap, arbetsmiljö, verksamhets-planering med mera. Den är inte heller lämplig för att rapportera känsliga HR-frågor som är kopplade till enstaka individer. Om det inte känns rätt att prata med din chef eller chefens chef kan du vända sig direkt till din HR-funktion eller någon facklig företrädare.

Hur hanteras anmälningarna?

Anmälningarna går till ett externt företag som gör en första bedömning och tar fram förslag på vidare hantering. Detta skickas sedan till stadsledningskontoret. Anmälningar som bedöms falla inom funktionens definition utreds av det externa företaget. Övriga anmälningar hanteras av internkontrollfunktionen på stadsledningskontoret.

Anmälan är allmän handling

Alla inkomna anmälningar räknas som allmän handling och kan begäras ut. En sekretessprövning sker vid varje utlämning, men det finns sällan grund för att sekretessbelägga identiteten på namngivna personer eller de omständigheter som anmälningen pekar på. Det går inte heller att sekretessbelägga identiteten på anmälaren, så vill du vara anonym ska du inte lämna ditt namn.

Gör en anmälan

Gör anmälan via vår e-tjänst

Filer och dokument