Visselblåsarfunktion

Göteborgs Stad har en intern rapporteringskanal, så kallad visselblåsarfunktion, dit du kan rapportera misstankar om oegentligheter och missförhållanden i Göteborgs Stad.

Visselblåsarfunktionen syftar till att förbättra möjligheten att avslöja olika former av missförhållanden och till att ge ett utökat skydd för den som rapporterar.

Göteborgs Stads visselblåsarfunktion är gemensam för stadens samtliga förvaltningar och bolag. Innan du gör en anmälan till visselblåsarfunktionen behöver du ta del av informationen nedan där det bland annat framgår vilken typ av missförhållanden som kan anmälas, vem som kan anmäla, hur du praktisk går tillväga för att göra en anmälan och vilket skydd du som anmäler har. 

Vem kan rapportera?  

De personer som kan rapportera och är skyddade av lagen är, något förenklat: 

  • anställda, praktikanter eller volontärer i Göteborgs Stad
  • personer som annars utför arbete under Göteborgs Stads kontroll och ledning (till exempel inhyrd personal)
  • egenföretagare 
  • personer som ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, om verksamhetsutövaren är ett företag 

Även den som söker arbete, praktik eller volontärarbete och får kännedom om missförhållanden kring denna rekryteringsprocess kan rapportera om det.

De personer som slutat vara verksamma hos verksamhetsutövaren (till exempel tidigare anställda) kan rapportera om sådant som de fick information om under tiden de var verksamma i Göteborgs Stad.  

Vem kan inte rapportera? 

Anhöriga, brukare, vårdnadshavare eller invånare i staden med flera, som inte har en arbetsrelation med Göteborgs Stad, kan inte rapportera till stadens visselblåsarfunktion och få det skydd som lagen ger.  

Vad kan du rapportera om? 

Du kan rapportera om oegentligheter och missförhållanden, såsom brott mot lagar och avsteg från stadens styrande dokument. Det som rapporteras ska ha uppstått i den verksamhet som du som rapportör är verksam i.  

Enligt lagen ska det du rapporterar om till visselblåsarfunktionen ha ett allmänintresse av att missförhållandet kommer fram. Missförhållandet kan till exempel gälla systematiska missförhållanden som det finns ett samhällsintresse av att de rättas till eller avbryts.

Ekonomisk brottslighet, korruption, mutor, allvarliga former av trakasserier kan vara missförhållanden där det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Det kan också röra sig om till exempel miljöbrott eller säkerhetsrisker rörande liv och hälsa.

Missförhållandet behöver inte vara aktuellt eller pågående, det kan även gälla rapportering av avslutade missförhållanden. Ett missförhållande kan också uppstå om en verksamhetsutövare underlåter att agera. 

Vad ska du inte rapportera om? 

Rapportering av personliga missförhållanden som uteslutande påverkar dig själv eller din arbetssituation, såsom allmänna synpunkter, klagomål eller missnöje med dina arbetsförhållanden, organisation och chefskap, lönesättning eller konflikter mellan enskilda på arbetsplatsen, bedöms som regel inte ha ett allmänintresse. Sådana missförhållanden hanteras i respektive förvaltning eller bolag. Exempelvis kan du anmäla till din närmaste chef, chefens chef, skyddsombud eller facklig organisation. Identifierade verksamhetsbrister eller risker inom t ex arbetsmiljö kan också anmälas i stadens informationssystem om arbetsmiljö (IA).

Lagen gäller inte heller vid rapportering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen (2018:5858). Den rapporterande personen får inte bryta mot så kallad kvalificerad tystnadsplikt eller lämna ut handlingar som innehåller sekretessbelagda uppgifter. 

Skydd för dig som rapporterar 

Lagstiftningen ger ett starkt skydd för dig som rapporterar. Din identitet skyddas av sekretess och det finns även skydd mot efterforskande och repressalier. 

Uppgifter som kan avslöja din identitet skyddas av sekretess. Sådana uppgifter kan vara namn, adress, telefonnummer, tjänst, arbetsställe eller arbetsuppgifter.

Skyddet gäller inte vid medvetet falsk rapportering. Om du medvetet rapporterar falsk information kan sanktioner vidtas. Du som rapporterar ska således ha en tro på att informationen du lämnar är sann, för att skyddet ska gälla. 

Hur hanterar Göteborgs Stad din rapport? 

Göteborgs Stad har upphandlat en extern leverantör som tar emot alla inkomna rapporter. Leverantören gör en initial bedömning och tar fram ett förslag på fortsatt hantering. De rapporter som bedöms handla om missförhållanden av allmänintresse sänds till Göteborgs Stads visselblåsarfunktion, som beslutar om hur ärendet ska hanteras.

Visselblåsarfunktionen beslutar vidare när ärendet är tillräckligt utrett och kan avslutas. När ärendet har avslutats återkopplar visselblåsarfunktionen till dig som rapporterat om missförhållandet. 

Möjlighet att begära ut sekretessprövad version av rapporter 

Alla inkomna rapporter räknas som allmän handling och kan ofta innehålla uppgifter som skyddas av sekretess. Detta innebär att handlingen kan begäras ut, men att en sekretessprövning sker vid varje utlämning. Uppgifter som direkt eller indirekt kan identifiera vem den rapporterande personen är har alltid sekretesskydd.  

Anmäl ett missförhållande eller följ upp en tidigare anmälan
Anmäl eller följ upp ett missförhållande