Motverka korruption och oegentligheter

Sedan 2011 pågår ett arbete med att förstärka styrning, kontroll och öppenhet inom Göteborgs Stad. Arbetet berör alla inom stadens organisation och består av olika delar som beskrivs närmare nedan.

Styrning, kontroll och öppenhet

I september 2016 beslutade kommunfullmäktige om nya riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll.

Sedan tidigare omfattar arbetet med styrning och kontroll även en obligatorisk självdeklaration för stadens förvaltningar och bolag och en internkontrollfunktion på stadsledningskontoret. Självdeklarationen inleds med att förvaltningen och bolagen själva får göra en självvärdering av sin interna kontroll och att verksamheten bedrivs på rätt sätt. Därefter görs en extern verifiering. Eventuella avvikelser och brister ska följas upp och hanteras av respektive förvaltning/bolag.

Läs mer om tidigare genomförda självdeklarationer nedan.

Kommunfullmäktige har även beslutat om ett antal åtgärder för att stärka öppenheten och minska risken för oegentligheter:

  • En utomstående oberoende aktör fick i uppdrag att utvärdera den handlingsplan som staden tog fram för att komma till rätta med brister efter avslöjanden 2010 och 2011. Rapporten Från utskälld till föredömlig? blev klar i december 2012.
  • En granskningskommission, utsedd av stadsrevisionen, fick i uppdrag att undersöka om det finns något särskilt som skapat grogrund för oegentligheter inom Göteborgs Stad. Granskningskommissionens rapport Tillitens gränser blev klar i juni 2013.
  • Stadsrevisionen fick ett utökat uppdrag för att bättre kunna identifiera brister och förhindra oegentligheter.

Gemensam byggprocess (GBP)

År 2011 beslutade kommunfullmäktige om en gemensam byggprocess för Göteborgs Stads byggande förvaltningar och bolag. Processen ska stödja stadens chefer och medarbetare vid utförande eller beställning av bygg- och anläggningsuppdrag och bidra till ett enhetligt, kvalitetssäkrat och transparent arbetssätt.

Den gemensamma byggprocessen omfattar genomförandefasen med delprocesserna förstudie, program, projektering, produktion, avsluta uppdrag och garantiförvaltning. Till varje delprocess finns styrande och stödjande dokument som tagits fram av en processledningsgrupp i samverkan med stadens byggande förvaltningar och bolag samt intressenter. Sammantaget ställer processen krav på hur bygg- och anläggningsuppdrag startas, utförs och avslutas samt att arbetet dokumenteras för att möjliggöra spårbarhet och uppföljning.

Respektive byggande förvaltning och bolag ansvarar för tillämpning och uppföljning av processen. Stadsledningskontoret är processägare för GBP.

Visselblåsare

Den 15 september 2011 startade Göteborg som första kommun i Sverige en visselblåsarfunktion. Som anställd eller förtroendevald i Göteborgs Stad kan du anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter som rör personer i ledande ställning. Funktionen är extern och består av en mottagningsfunktion och en utredningsfunktion. Syftet med whistleblowerfunktionen är att säkerställa att eventuella oegentligheter kommer till Göteborgs Stads kännedom om den normala kommunikationen via linjevägen eller på annat sätt internt inom förvaltningen/bolaget, av någon anledning inte är möjlig.

Motverka ekonomisk brottslighet

Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet arbetar tillsammans med flera statliga myndigheter för att motverka ekonomisk brottslighet och otillåten påverkan.

Läs mer om Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet

Styrande dokument

Sedan ett antal år tillbaka pågår en översyn av stadens styrande dokument. Göteborgs Stads styrande dokument ger organisationen förutsättningar för att göra rätt saker på rätt sätt. De anger vad nämnder/styrelser och förvaltningar/bolag ska göra, vem som ska göra det och hur det ska göras.

De styrande dokumenten ska göra det tydligt både för organisationen och för invånare, brukare, kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter vad som förväntas av förvaltningar och bolag. De styrande dokumenten ligger till grund för att utkräva ansvar när organisationen inte arbetar i enlighet med vad som är beslutat.

Läs mer om styrande dokument i Göteborgs Stad

Utbildning

Göteborgs Stad genomför bland annat utbildningar för politiker och nya chefer.

Utbildningarna ger en inblick i hur staden styrs och leds och omfattar även styrning, kontroll och kvalitetsutveckling samt det förebyggande arbetet mot oegentligheter och förtroendeskada.

För mer information

För mer information om arbetet mot korruption och oegentligheter, kontakta Jonas Kinnander, telefon: 031-368 05 45.

Granskningsrapport - Från utskälld till föredömlig?

Granskningsrapport av oberoende aktören Torbjörn Wikland 2012

Tillitens gränser

Granskningskommissionens rapport 2013

Självdeklarationer

Självdeklaration 2015 - Verifiering av löneadministrationsprocessen

Självdeklaration 2013 - Verifiering av rekryteringsprocessen

Självdeklaration 2012 - Verifiering av inköpsprocessen

Självdeklaration 2011 - Sammanställning av uppföljning och verifiering