Beslut, insyn och rättssäkerhet

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna ska ha insyn i kommunernas och statens verksamhet. Om en handling förvaras hos en myndighet är det en allmän handling, men en allmän handling kan också vara sekretessbelagd.

Här presenteras anslag och kungörelser från Göteborgs Stad och de kommunala samordningsförbunden Göteborgsregionen, Räddningstjänsten Storgöteborg och Tolkförmedling Väst.

Det finns två typer av överklagande som du kan göra till kommuner: förvaltningsbesvär och laglighetsprövning.

Dataskyddsförordningen, DSF (GDPR) är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i dataskyddsförordningen, DSF eller annan lag.