Beslut, insyn och rättssäkerhet

Du har rätt att ta del av alla handlingar och uppgifter som finns hos kommunen tack vare offentlighetsprincipen. Undantag är det som är sekretessbelagt och arbetsmaterial.

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna ska ha insyn i kommunernas och statens verksamhet. Om en handling förvaras hos en myndighet är det en allmän handling, men en allmän handling kan också vara sekretessbelagd.

Här presenteras anslag och kungörelser från Göteborgs Stad och de kommunala samordningsförbunden Göteborgsregionen, Räddningstjänsten Storgöteborg och Tolkförmedling Väst.

Det finns två typer av överklagande som du kan göra till kommuner: förvaltningsbesvär och laglighetsprövning.

Inom Göteborgs Stad är det varje förvaltning eller bolag som ansvarar för hur de behandlar personuppgifter. Det innebär att de har ansvaret för att personuppgifter behandlas lagligt, säkert och korrekt. Dina personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen, också kallad GDPR.