Göteborgsregionens kommunalförbunds anslagstavla

Här kan du se alla publicerade anslag och tillkännagivanden från Göteborgsregionens kommunalförbund.

Vad är ett anslag? 

Ett anslag är ett bevis på att ett sammanträdesprotokoll är justerat. Att protokollet är justerat betyder att det har skrivits under av ordförande och utsedda justeringspersoner. 

Anslaget är publicerat på anslagstavlan i tre veckor och då kan du som kommuninvånare överklaga besluten. När de tre veckorna har gått avpubliceras anslaget och då kan du inte längre överklaga.  

Så här överklagar du ett politiskt beslut 

På varje anslag ser du vilket sammanträde det gäller, när protokollet är justerat, när det lagts upp på anslagstavlan och var protokollet finns tillgängligt.  

Vad är ett tillkännagivande?

Ett tillkännagivande är ett offentligt meddelande till allmänheten. Exempel på tillkännagivanden är föredragningslistor till kommunfullmäktige eller information om samråd vid framtagande av en detaljplan. Vid information om samråd ska tillkännagivandet bland annat innehålla information om var planförslaget finns tillgängligt och hur lång samrådstiden är.