Stadsbyggnadskontoret - Kungörelse - Förslag till Program för Biskopsgården i Göteborg

Typ
Tillkännegivande enligt speciallagstiftning
Nämnd
Byggnadsnämnden
Plats
www.goteborg.se/planochbyggprojekt
Tillkännagivandet sattes upp
2022-06-22
Tillkännagivandet tas ned
2022-09-14