Göteborgs Stads Park och naturnämnd - Sammanträde 2022-06-20, protokoll omedelbar justering §§ 124 – 125, 127

Typ
Anslag
Nämnd
Park och naturnämnden
Protokoll från sammanträde
2022-06-20
Omedelbar justering
Protokoll 2022-06-20 §§ 124 – 125, 127
Protokollet är justerat
2022-06-20
Anslaget sattes upp
2022-06-21
Anslaget tas ned
2022-07-13
Protokollet finns tillgängligt
Park och naturförvaltningen, Slussgatan 1, Göteborg