Stadsbyggnadskontoret - Kungörelse - Till byggnadsnämnden har inkommit följande ansökningar om bygglov som innebär avvikelse från gällande detaljplan eller byggande på mark utanför detaljplanelagt område

Typ
Arkiverad
Nämnd
Byggnadsnämnden
Tillkännagivandet sattes upp
2022-06-22
Tillkännagivandet tas ned
2022-07-14