Till sidans huvudinnehåll
Illustration av ett hus med människor

Jobba i våra verksamheter

Här får du veta mer om hur det är att arbeta i våra olika förvaltningar och bolag.

Jobba i Göteborgs Stads bolag

Totalt äger Göteborgs Stad flera bolag helt eller delvis. Dessa bolag har verksamheter inom allt från lägenheter till kulturupplevelser.

Jobba på arbetsmarknad och vuxenutbildning

Vi hjälper göteborgare som står utanför arbetsmarknaden, vill slutföra eller komplettera sina studier, gå en yrkesutbildning eller lära sig svenska. Vi har utbildningar särskilt anpassade för dem som har en funktionsnedsättning. Genom samverkan med olika aktörer säkrar vi kompetensförsörjningen i Göteborg.

Jobba på demokrati och medborgarservice

”Enkel och hållbar vardag i en öppen stad där alla kan vara delaktiga” – det är vår vision! Demokrati och medborgarservice stödjer förvaltningar och bolag i att utveckla och utföra service utifrån behoven hos de som bor, besöker och verkar i Göteborg. Vi ger också stöd inom demokratiarbete.

Jobba på exploateringsförvaltningen

Exploateringsförvaltningen arbetar i huvudsak inom följande områden: kommunens markägande, samlade exploateringsverksamhet med projektutvecklingsansvar samt projektägar- och genomförandeansvar för exploateringsprojekt och för större och komplexa investeringsprojekt.

Jobba på Intraservice

På Intraservice arbetar vi med att ge intern service till hela Göteborgs Stad, både till förvaltningar och bolag. Medarbetare och chefer i staden kan få stöd av oss inom alltifrån IT och kommunikation till HR och ekonomi. Vi kan till exempel hjälpa till med gemensamma arbetssätt, mallar, verktyg och IT-stöd.

Jobba på Kretslopp och vatten

Vill du arbeta för ett mer hållbart Göteborg? Varje dag, året runt, ser vi till att göteborgarna får vatten i kranen, att avloppsvattnet leds bort och att soporna tas om hand. Förutom att se till att vardagen fungerar är vi med och utvecklar ett Göteborg som växer som aldrig förr. Tillsammans med oss gör du skillnad – nu och för kommande generationer.

Jobba på socialförvaltningen Centrum

Socialförvaltningen Centrums uppdrag inom det sociala området är många och spänner från myndighetsutövning till främjande och förebyggande insatser. Vi arbetar lokalt men har också verksamheter som riktar sig till hela staden för att möta våra invånares behov.

Jobba på socialförvaltningen Hisingen

Socialförvaltningen Hisingen ansvarar för att ge stöd till familjer och individer så att alla kan leva ett tryggt och självständigt liv. Vi ger stöd utifrån Socialtjänstlagen men arbetar också med frågor som rör trygghet, folkhälsa och ungdomars fritid.

Jobba på socialförvaltningen Sydväst

Socialförvaltningen Sydväst stöttar familjer och individer så att alla kan leva ett gott, tryggt och självständigt liv. Vi ger stöd utifrån socialtjänstlagen, men jobbar också med folkhälsofrågor, ungdomars fritid och med att personer i hemlöshet ska få någonstans att bo.

Jobba på socialförvaltningen Nordost

Vi har ansvar för stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi ska också erbjuda aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar möjlighet till en meningsfull fritid. Dessutom ska vår förvaltning aktivt arbeta med krisstöd, trygghetsfrågor och folkhälsa och ha kontakter med civilsamhället.

Jobba på stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för den fysiska planeringen av staden. I uppdraget ingår bland annat strategisk planering, detaljplanering, lantmäteri, bygglovhantering samt tillhandahållande av grundlagda geografiska data.

Jobba på stadsfastighetsförvaltningen

Vi skapar miljöer där livet får ta plats genom att planera, bygga, hyra in, förvalta och utveckla lokaler och utemiljöer för Göteborgs Stads verksamheter. Varje dag är hundratusentals göteborgare verksamma i förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden och andra lokaler och anläggningar som vi sköter om.

Jobba på stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret är kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges förvaltning och leds av stadsdirektören. Kontoret ger stöd till kommunstyrelsen i uppdraget att leda, samordna och följa upp Göteborgs Stads verksamheter.

I fokus

förstoringsglas

Lediga jobb

Vi söker nya kollegor varje dag. Hos oss kan du jobba som allt från lärare till landskapsarkitekt. Hitta ditt nya jobb hos oss!

${loading}