Medicinskt ansvarig

För att kunna garantera att den hälso- och sjukvård och rehabilitering som erbjuds inom kommunens vård och omsorg är god och säker finns medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).

Vad gör en medicinskt ansvarig sjuksköterska?

Det finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska i varje stadsdelsförvaltning. Hen ska utifrån sitt kompetensområde ge stöd och vägledning i frågor om patientsäkerhet och se till att du får en god och säker vård och behandling inom kommunens ansvarsområde. MAS har inget primärt ansvar för den individuella inriktade vården av en enskild patient.

MAS har även ansvar för att se till att det finns säkra rutiner för journalföring och läkemedelshantering, och att anmälan av skador sker på rätt sätt.

Vad gör en medicinskt ansvarig för rehabilitering?

Det finns en medicinskt ansvarig för rehabilitering i varje stadsdelsförvaltning. Hen ansvarar för att den rehabilitering som stadsdelen bedriver är säker, ändamålsenlig och av god kvalitet från ett patientsäkerhetsperspektiv.

Dessutom ansvarar MAR för att:

  • patienten får den rehabilitering som bedöms betydelsefull
  • det finns säkra rutiner för journaldokumentation
  • det finns rutiner som beskriver en säker användning och hantering av medicintekniska produkter.

För att komma i kontakt med den medicinskt ansvariga i din stadsdel, kontakta din stadsdelsförvaltning.