Till sidans huvudinnehåll
Illustratonsbild för näringsliv med olika typer av lokaler

Näringsliv i stadsplaneringen


Göteborgsregionen och Göteborg Stads mål om uthållig tillväxt ställer stora krav på den fysiska planeringen. Vi planerar för att verksamheter ska hitta bästa plats för sin verksamhetsutövning i samklang med hållbar stadsutveckling.

Hållbar näringslivsutveckling

Vi arbetar för en samhällsplanering och markanvändning som skapar god tillgänglighet för verksamheter, såväl av person- som varutransporter sett utifrån stadens hållbarhetsmål. Näringslivets behov av lokalisering och utbyggnad ska tillgodoses på platser med rätt förutsättningar, det vill säga i lägen som motsvarar näringslivets olika behov av tillgänglighet och täthet. Samtidigt behöver lokaliseringen bidra till hållbar mobilitet och god tillgång till arbetsplatser för stadens invånare.

Nyetableringar och utbyggnadsplanering för verksamheter sker enligt principen ”rätt verksamhet på rätt plats”. Vi tar löpande fram aktuella kunskapsunderlag om näringslivets behov i den fysiska miljön och för dialog om lämplig lokalisering för verksamheter utifrån hållbar stadsutveckling. Stadens översiktsplan är vägledande och utgångspunkten i arbetet med att stärka nya lägen för näringslivsutveckling.

En attraktiv miljö för det växande näringslivet innefattar faktorer som:

  • boende
  • trafik
  • kultur
  • nöjesutbud
  • service
  • goda möjligheter att erbjuda kvalitativ utbildning.

Business Region Göteborg

Timeout occured while calling: RestConfiguration: url = https://microservices.goteborg.se/sdw-service/display/sites?sort=name,asc&size=10000&page=0&siteId=1402, workmanager = MicroserviceRestWorker, timeout = 15000, headers = [Accept = application/json;odata=verbose], parameters = []

${loading}