Till sidans huvudinnehåll
barn som leker på lekplats

Barnkonsekvensanalys och social konsekvensanalys


All stadsplanering utgår från människor, både från dem som idag lever och verkar på en plats, och från dem som i framtiden kommer att använda stadsmiljön

Social konsekvensanalys (SKA)

Social konsekvensanalys är en analysmodell och ett processtöd som arbetats fram och används i bred samverkan inom staden. Processtödet ger ett gemensamt språk och en plattform för samverkan.

Analysmodellen är till hjälp för att kunna utgå från människors olika livssituationer och behov när en fysisk förändring ska genomföras. Modellen används för att få ökad kunskap om platsen och för att identifiera viktiga sociala aspekter som behöver tas om hand i planarbetet.

Den används också för att ta fram åtgärder/förslag och för att konsekvensbeskriva olika förslag till förändring. Göteborgs Stad arbetar för att skapa en sammanhållen stad som främjar god hälsa med plats för samspel, och som underlättar möjligheten att utveckla en positiv identitet och att leva ett gott vardagsliv oberoende av livssituation.

Barnperspektiv i planeringen (BKA)

Att utgå från ett barnperspektiv syftar på att tillgodose barnens behov och se till att barnens rättigheter tas till vara. Ungefär var femte göteborgare är under arton år. Barn och unga har rätt att vara delaktiga och ha inflytande. När Göteborg växer i snabb takt och förtätas kan det uppstå målkonflikter och konkurrens om marken – var ska barnen och de unga få plats?

Till hjälp i fysisk planering finns verktyget och processtödet barnkonsekvensanalys som lyfter fram de frågor som är relevanta för barn och unga på ett systematiskt sätt. Barnkonsekvensanalyser görs för att utveckla barnperspektivet och barns eget perspektiv i stadsutvecklingen och därmed förbättra beslutsunderlaget i olika planeringsskeden.

Inom planeringen för BKA och SKA finns en processpil för att tydliggöra processen.

Lista över olika dokument

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}