Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen
Bruna byggnader med välvade tak

Arkitekturutskottet


Inom det arkitekturstrategiska arbetet på stadsbyggnadskontoret utvecklas nya metoder att hålla samtalet om arkitektonisk kvalitet levande. Både internt och externt med medborgare och privata aktörer. ”Det handlar om att inspirera och att erbjuda en plattform för att föra ett välgrundat, nyanserat och sakligt samtal”, säger Birgitta Lööf.

Vad?

Arkitekturutskottet är stadens officiella forum för det gemensamma samtalet om god gestaltad livsmiljö. Utskottet arbetar på stadsbyggnadsdirektörens uppdrag och ger rekommendationer vad gäller gestaltningsfrågor och kvalitetsnivå.

– För att matcha de stora utmaningarna för en växande stad behöver vi ha en stabil grund och vara tydliga. Arkitekturutskottet driver och samordnar stadens arkitekturstrategiska arbete, säger Birgitta Lööf, processledare stadsbyggnad på stadsbyggnadskontoret.

Arkitekturutskottet ska vara ett stöd för handläggare, leda ett levande samtal och vara en inspirationskälla.

Utskottet träffas varje vecka och tar då upp föranmälda eller på olika sätt aktuella projekt. Frågeställningarna kan handla om:

  • OBJEKT: Märkes- och karaktärsbyggnader samt höga hus – särskilt synliga byggnader eller andra byggnader med symbolvärde i stadsbilden. Offentliga byggnader och särskilt de som nyttjas av barn, såsom till exempel förskolor och skolor.
  • PROCESS: Ärenden där exploatören inte lever upp till rimlig kvalitetsnivå i gestaltningen och där man som handläggare behöver stöd i sin argumentation. Tävlingar och liknande designprocesser.
  • KONTEXT: Förtätning i särskilt känsliga miljöer såsom kulturmiljö, riksintresseområde eller annat stadsbildsmässigt känsligt läge. Påverkan på stadens siluett och viktiga stadsfronter.

God arkitektur är viktig i hela staden. Alla som är delaktiga måste ta sitt ansvar för ett gott resultat. Arkitektur handlar om långsiktiga värden och berör både historia, nutid och framtid.

Vem?

Ledamöter i arkitekturutskottet

Björn Siesjö, stadsarkitekt
Birgitta Lööf, processledare stadsbyggnadsförvaltningen
Lena Larsson, bygglovsarkitekt
Jonas Uvdal, planarkitekt
Mattias von Geijer, bygglovsarkitekt


Kontakt

Ann Bergermark Rintala

Kommunikationsansvarig
E-post: ann.bergermark.rintala@stadsbyggnad.goteborg.se


Kontakta kommunikationsenheten

Kommunikationsstrateg Ann Bergermark Rintala

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningen", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}