Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Torslanda - Tvärförbindelse

Genom att fördela och avlasta trafiken skulle en tvärförbindelse i Torslanda bidra till bättre förutsättningar för att skapa ett attraktivt Torslanda och möjliggöra en fortsatt bebyggelseutveckling. I en åtgärdsvalsstudie där alternativa vägsträckningar studerats och jämförts har sträckningen Älvegårdsförbindelsen Väst förordats för fortsatt utredning.

Som ett första steg i denna utredning pågår nu en genomförandestudie av Älvegårdsförbindelsen Väst. Syftet med genomförandestudien är att skapa en bra plattform för fortsatt projektering och byggnation. Genomförandestudien ska utreda förutsättningar, utmaningar och möjligheter för en ny tvärförbindelse Älvegårdsförbindelsen Väst. Den färdiga genomförandestudien kommer att utgöra ett viktigt underlag för det fortsatta beslutsfattandet framåt både för förvaltningen och för politiken, samt underlag för finansiering och tidplan.

Byggnadsnämnden gav 20 oktober 2020 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för tvärförbindelse i Torslanda. De startade hösten 2021 arbetet med att ta fram samrådshandlingar.
Läs mer om detaljplanearbetet här

Vad händer just nu?Aktuellt just nu


Trafikkontoret arbetar med en genomförandestudie som planeras vara klar hösten 2022. Stadsbyggnadskontoret tar parallellt med genomförandestudien fram en detaljplan för vägen.
Detaljplanen planeras gå ut på samråd sommaren 2022 där alla berörda invånare får möjlighet att lämna synpunkter på vägförslaget. När synpunkterna arbetats in i genomförandestudien och i detaljplanen går detaljplanen upp för granskning. Därefter går planen upp för antagande.


April 2021


Från mitten av april 2021 kommer arkeologisk utredning att påbörjas i området. Arbetet pågår fram till maj 2021. Våra utredningar ger ingen påverkan gällande framkomlighet.


Oktober 2020


Som ett steg i utredningen av Älvegårdsförbindelsen Väst genomför Norconsult på uppdrag av trafikkontoret inmätningar och geotekniska fältundersökningar längs med sträckan. Arbetet är planerat att utföras under veckorna 46-50.


Augusti 2020


Information om arbetet som nu pågår i och med genomförandestudien samt tidplan finns publicerad på höger kolumn under rubriken Genomförandestudie.


Mars 2020


Nu pågår arbete med genomförandestudien och vi har fått till oss konsult som hjälper oss i arbetet. Norconsult har fått detta uppdrag.

Diarienummer

  • Diarienummer TK TN6405/19
  • Planens formella namn Torslanda - Tvärförbindelse

Kontaktuppgifter

Per Carlberg

Stadsmiljöförvaltningen
  • Telefon 031-365 00 00
  • E-post stadsmiljo@stadsmiljo.goteborg.se

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

  1. Utredning - Trafikprojekt

  2. Genomförandestudie

    En genomförandestudie görs för att definiera innehåll, kostnader och förutsättningar innan byggstart.

${loading}