Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Skogome - Verksamheter vid Lillhagsvägen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för kriminalvården att utöka sin kapacitet på Skogomeanstalten.
[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.957307, 57.766120]},"properties":{"title":"Skogome - Verksamheter vid Lillhagsvägen","content":"Plan standardförfarande - samråd","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=SBF-2023-00444"}}]

Diarienummer

 • Diarienummer Stadsbyggnadsförvaltningen SBF-2023-00444
 • Diarienummer Exploateringsförvaltningen EXF-2023-01434
 • Planens formella namn Detaljplan för verksamheter vid Lillhagsvägen inom stadsdelen Skogome

Kontaktuppgifter

Mattias Nilsson

Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 18 78
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Emelie Olsson Diep

Plantekniker
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 80
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Christian Bylin

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 10 20
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Specialfastigheter Sverige AB och Göteborgs Stad

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till stadsbyggnadsnämnden för antagande.

 5. Plan standardförfarande - efter antagande

 6. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

${loading}