Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Björlanda - Verksamheter vid Sörredsvägen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya industri- och verksamhetslokaler i närheten till de industrier och verksamheter som finns etablerade i närområdet.

Vad händer just nu?

Granskningsperioden börjar den 29 maj och pågår till och med 30 juni 2024, det innebär att du kan lämna synpunkter på detaljplanen.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.857238755459255, 57.73990987068673]},"properties":{"title":"Björlanda - Verksamheter vid Sörredsvägen","content":"Plan utökat förfarande - granskning","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=SBF-2023-00441"}}]

Diarienummer

 • Diarienummer Stadsbyggnadsförvaltningen SBF-2023-00441
 • Diarienummer Exploateringsförvaltningen EXF-2023-00081
 • Planens formella namn Detaljplan för verksamheter vid Sörredsvägen inom stadsdelen Björlanda.

  Tidigare diarienummer för SBK 1003/21 Tidigare diarienummer för FK 6340/20

Kontaktuppgifter

Linus Sandberg

Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 18 03
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Elin Kajander

Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 03
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Ida Lundskog

Exploateringsingenjör
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 12 92
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Sara Johansson

Planeringssamordnare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 25 61
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Markägare

Göteborgs Stad och privat

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadsförvaltningen. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till stadsbyggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan utökat förfarande - efter antagande

 6. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

${loading}