Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Lindås - Bostäder vid Vågnedalsvägen (ny detaljplan)

Planen syftar till att åstadkomma cirka 70 lägenheter i små flerfamiljshus med 2 - 4 våningar inom delar av fastigheterna Lindås 1:3 och Lindås 1:133.

Vad händer just nu?

Granskningsperioden är avslutad och nu pågår arbetet med att färdigställa ett slutligt förslag som stadsbyggnadsnämnden får ta ställning till.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.934351465513226, 57.56452441028053]},"properties":{"title":"Lindås - Bostäder vid Vågnedalsvägen (ny detaljplan)","content":"Plan utökat förfarande - granskning","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=SBF-2023-00383"}}]

Diarienummer

 • Diarienummer Stadsbyggnadsförvaltningen SBF-2023-00383
 • Diarienummer Exploateringsförvaltningen EXF-2023-00470
 • Planens formella namn Detaljplan för bostäder vid Vågnedalsvägen inom stadsdelen Askim.

  Tidigare diarienummer för SBK 0245/20

Kontaktuppgifter

Anna-Karin Nilsson

Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 16 52
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Stefan Rosén

Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 18 04
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Fredrik Olausson

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 11 37
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadsförvaltningen. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till stadsbyggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

${loading}