Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Tynnered - Bostäder vid Rubingatan

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder längs Rubingatans västra sida genom sex flerbostadshus. Byggnaderna ska uppföras om cirka 20 000 kvadratmeter BTA, vilket motsvarar cirka 220 lägenheter. Tillskottet av nya bostäder bidrar med att stärka underlaget för pågående utveckling vid stadsdelstorget, Opaltorget. Vidare är syftet att skapa ett attraktivt boende med närhet till service, kollektivtrafik, rekreation och skola.

Vad händer just nu?

Samrådet genomfördes 25 augusti – 22 september 2021. Nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och bemöta dessa i en samrådsredogörelse. Utifrån inkomna synpunkter kan eventuella och kompletteringar göras inför granskningen. Granskningsskedet är nästa tillfälle att påverka projektet. Granskning planeras ske hösten/vintern 2024.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.897860208847872, 57.641863533266495]},"properties":{"title":"Tynnered - Bostäder vid Rubingatan","content":"Plan standardförfarande - samråd","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=SBF-2023-00205"}}]

Diarienummer

 • Diarienummer Stadsbyggnadsförvaltningen SBF-2023-00205
 • Diarienummer Exploateringsförvaltningen FN7777/16
 • Planens formella namn Detaljplan för Bostäder vid Rubingatan inom stadsdelen Tynnered.

  Tidigare diarienummer för SBK 0674/15.

Kontaktuppgifter

Daniela Kragulj Berggren

Projektledare
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 15 57
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Emma Holm

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 10 81
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till stadsbyggnadsnämnden för antagande.

 5. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

${loading}