Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 9 juni 2023 klockan 11:50

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Önnered - Bostäder och utbildningslokaler norr om Åkeredsvägen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för uppförande av ca 350–400 bostäder i form av flerbostadshus, en skola med idrottshall, samt en mindre del lokaler för butiker/verksamheter.

Planförslaget syftar också till att skapa en lokal knutpunkt i området och bidra till att skapa ett stadsmässigt stråk längs Åkeredsvägen och Grevegårdsvägen. Längs detta ska goda förutsättningar för resande till fots och med cykel skapas.

Vad händer just nu?

Samråd genomfördes 25 januari - 7 mars 2023. Nu pågår arbete med att sammanställa inkomna synpunkter och bemöta dessa i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen ingår i kommande granskningshandlingar. Utifrån inkomna synpunkter kan eventuella och kompletteringar göras inför granskningen. Granskningsskedet är nästa tillfälle att påverka projektet. Granskning planeras att ske våren 2024.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.896137631218082,57.63527155655674]},"properties":{"id":"SBF-2023-00108","name":"Önnered - Bostäder och utbildningslokaler norr om Åkeredsvägen","address":"","preamble":"","header":"Önnered - Bostäder och utbildningslokaler norr om Åkeredsvägen","body":"Plan standardförfarande - samråd. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=SBF-2023-00108","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK SBF-2023-00108
 • Diarienummer FK FN6438/14
 • Planens formella namn Detaljplan för Bostäder och utbildningslokaler norr om Åkeredsvägen.

  Tidigare diarienummer för SBK 0141/20.

Kontaktuppgifter

Daniela Kragulj Berggren

Projektledare
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 15 57
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Anna-Kajsa Gustafsson

Plankonsult
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 17 17
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Julia Lindesson

Exploateringsingenjör
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 09 68
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

${loading}