Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Älvsborg - Bostäder vid Långedrags båtvarv

Vybilder med tillkommande bebyggelse som möjliggörs i detaljplanen.

Detaljplanen avser ett område i Långedrag inom stadsdelen Älvsborg i västra Göteborg. Området angränsar till vattnet och Göteborgs Kungl. Segelsällskaps (GKSS) hamn i norr och väster samt till befintligt villaområde vid Pejlingsgatan i söder. Förslaget till detaljplan innebär kortfattat att omvandla området från verksamhetsområde till bostadsområde med småhus och skapa en allmän tillgänglighet till vattnet via gångstråk och kajpromenad. Planen möjliggör för bebyggelse i form av cirka 36 radhus, parhus samt friliggande bostäder i två våningar.
[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.849317977541363,57.66627373055709]},"properties":{"id":"SBF-2023-00105","name":"Älvsborg - Bostäder vid Långedrags båtvarv","address":"","preamble":"","header":"Älvsborg - Bostäder vid Långedrags båtvarv","body":"Plan utökat förfarande - samråd. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=SBF-2023-00105","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK SBF-2023-00105
 • Diarienummer FK FN6362/21
 • Planens formella namn Detaljplan för bostäder vid Långedrags båtvarv inom stadsdelen Älvsborg.

  Tidigare diarienummer för SBK 0921/21.

Kontaktuppgifter

Anders Dahlgren

Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 18 90
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Martin Norvenius

Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 17 62
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Julia Lindesson

Exploateringsingenjör
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 09 68
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Markägare

Privat

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan utökat förfarande - efter antagande

 6. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

${loading}