Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Gullbergsvass - Centrumutveckling vid Kilsgatan

Projektet syftar till att pröva möjligheten för att förtäta och utveckla området med centrumverksamheter som medger bland annat kontor, hotell och handel, med cirka 5-18 våningar. Detaljplanen möjliggör även för mindre bostäder för att skapa en flexibilitet och ge möjlighet för en mer blandad stadsmiljö.
Detaljplanen syftar till att bevara en äldre byggnad från 1880-talet med kulturhistoriska värden.
Planen syftar även till att bidra till en framtida attraktiv stadsmiljö, där den tillkommande bebyggelsens volym, uttryck och skala ska ta stöd i befintlig struktur och kulturmiljövärden och samtidigt medge en tillkommande bebyggelse i linje med centralenområdets utveckling till en tät innerstadsmiljö.
[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.973709518897873, 57.71416439927173]},"properties":{"title":"Gullbergsvass - Centrumutveckling vid Kilsgatan","content":"Plan utökat förfarande - granskning","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=SBF-2023-00085"}}]

Diarienummer

 • Diarienummer Stadsbyggnadsförvaltningen SBF-2023-00085
 • Diarienummer Exploateringsförvaltningen EXF-2023-00465
 • Planens formella namn Detaljplan för centrumutveckling vid Kilsgatan (Gullbergsvass 5:23 m fl) inom stadsdelen Gullbergsvass

  Tidigare diarienummer för SBK 0994/21
  Tidigare diarienummer för FK 0917/22

Kontaktuppgifter

Robin Sjöström

Projektledare
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 17 51
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Elisabeth Skogelind

Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 17 66
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Fredrik Olausson

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 11 37
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Privat

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadsförvaltningen. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till stadsbyggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan utökat förfarande - efter antagande

 6. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

${loading}