Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Backaplan - detaljplan 3: Bostäder, lokaler m.m. vid Backavägen och Norra Deltavägen

Bilder White arkitekter

Detaljplan för bostäder, lokaler, grönytor och service vid Backavägen inom stadsdelen Backa betecknas även DP3. Det är den fjärde detaljplanen för omvandlingen av handels- och verksamhetsområdet Backaplan till en attraktiv blandstad såväl socialt som funktionellt. Planarbetet utgår från Vision Älvstaden samt planprogrammet för Backaplan med bl.a. struktur och riktlinjer för området. Därutöver har kommunfullmäktige även tagit ett ekonomiskt inriktningsbeslut som utgör underlag för planarbetet.

Planarbetet syftar till att konkretisera och skapa planstöd för att möjliggöra en fortsatt omvandling av Backaplan i enlighet med planprogramet för Backaplan till en attraktiv blandstad och därmed utöka den centrala staden. Fokus för detaljplaneområde tre är bostäder med verksamheter i entréplan mot huvudgator. Därtill ska kommunal service och parker skapas för en god livsmiljö för områdets boende och besökare.

Vill du veta mer om detaljplanen är du välkommen till ett öppet hus onsdagen den 15 mars klockan 17.00 till 19.00 i Älvrummet, Lindholmspiren 3-5.
Det blir även ett digitalt samrådsmöte onsdagen den 22 mars klockan 18.00. Länk till mötet kommer att publiceras här när mötestiden närmar sig. Vid båda tillfällen kommer delar av projektledningen att finnas på plats för att berätta om planen och svara på dina frågor.
Varje tisdag mellan 15.30 och 17.30 kommer handläggare från detaljplanen att vara på plats på Backaplan, i gallerian i Backa 2, för att svara på dina frågor. Du kan också titta på en utställning om detaljplanen där.

Se även Backaplan - detaljplan 2: Centrumbebyggelse
Film över 3d-modell av planförslaget DP3
Program för Backaplan

Läs mer om Backaplans centrum
Enkel 3d modell över pågående planering i Backaplan

Lämna synpunkter

Just nu befinner sig planen i samrådsskedet. Det innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

Digitalt samråds- och informationsmöte onsdagen den 22 mars kl 18

Till mötet

Handläggare från staden kommer även finnas på plats på Backaplan, i gallerian i Backa 2, på tisdagar kl 15.30-17.30 samt torsdag den 16 mars kl 15.30-17.30 under samrådstiden.

Synpunkter kan lämnas senast 2023-04-18

Förslaget visas på:

 • Stadsbyggnadsförvaltningen Köpmansgatan 20 utställningshallen på nedre plan och i Älvrummet Lindholmspiren 3-5

Lämna synpunkter

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.957018863113294,57.72575154542537]},"properties":{"id":"SBF-2023-00084","name":"Backaplan - detaljplan 3: Bostäder, lokaler m.m. vid Backavägen och Norra Deltavägen","address":"","preamble":"","header":"Backaplan - detaljplan 3: Bostäder, lokaler m.m. vid Backavägen och Norra Deltavägen","body":"Plan utökat förfarande - samråd. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=SBF-2023-00084","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK SBF-2023-00084
 • Diarienummer FK EXF-2023-00632
 • Planens formella namn Detaljplan för bostäder, lokaler, grönytor och service vid Backavägen och Norra Deltavägen, inom stadsdelen Backa (Backaplan dp3).

  Tidigare diarienummer för SBK 0337/20 Tidigare diarienummer för FK 3620/20

Kontaktuppgifter

Janna Bordier

Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 58
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Karin Slättberg

Projektledare
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 17 32
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Eva Rosenhall

Landskapsarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-365 59 76
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Andrea Wernersson

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 13 41
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Sara-Linnéa Östervall

Planeringssamordnare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 24 10
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Markägare

Privat och Göteborgs Stad

Framtidens Backaplan
Kontaktperson: Magnus Andersson
Telefon: 031-10 95 90
Magnus.Andersson@balder.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

${loading}