Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Hammarkullen - Bostäder och verksamheter vid Hammarkulletorget

Syftet med planen är att utveckla Hammarkulletorget och skapa förutsättningar för nya bostäder och verksamheter i Hammarkullen. En viktig del i planens syfte är att stärka torget och möjliggöra för tydliga rörelsemönster inom området. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra en förskola inom området.

Vad händer just nu?

I arbetet med framtagande av samrådshandlingar har inledande dialog med boende och intressenter gjort att planens utformning förändrats. Arbete pågår kring översyn av planens avgränsning och innehåll.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.036978016912737, 57.78017403633312]},"properties":{"title":"Hammarkullen - Bostäder och verksamheter vid Hammarkulletorget","content":"Plan standardförfarande - startskede","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN1269/15"}}]

Diarienummer

 • Diarienummer Stadsbyggnadsförvaltningen BN1269/15
 • Diarienummer Exploateringsförvaltningen FN2697/16
 • Planens formella namn Detaljplan för bostäder och verksamheter vid Hammarkulletorget inom stadsdelen Hjällbo

Kontaktuppgifter

Lii Tiemda

Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 16 51
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Ellen Jansson

Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 18 79
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till stadsbyggnadsnämnden för antagande.

 5. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

${loading}