Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Gullbergsvass - Centrumutveckling vid Kilsgatan

Projektet syftar till att pröva möjligheten för att förtäta och utveckla området med centrumverksamheter som medger bland annat kontor, hotell och handel, med cirka 5-16 våningar. Detaljplanen möjliggör även för mindre bostäder för att skapa en flexibilitet och ge möjlighet för en mer blandad stadsmiljö.
Detaljplanen syftar till att bevara en äldre byggnad från 1880-talet med kulturhistoriska värden.
Planen syftar även till att bidra till en framtida attraktiv stadsmiljö, där den tillkommande bebyggelsens volym, uttryck och skala ska ta stöd i befintlig struktur och kulturmiljövärden och samtidigt medge en tillkommande bebyggelse i linje med centralenområdets utveckling till en tät innerstadsmiljö.

Lämna synpunkter

Just nu befinner sig planen i samrådsskedet. Det innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

Synpunkter kan lämnas senast 2023-03-29

Förslaget visas på:

 • Stadsbyggnadsförvaltningen Köpmansgatan 20 utställningshallen på nedre plan

Lämna synpunkter

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.973709518897873,57.71416439927173]},"properties":{"id":"BN0994/21","name":"Gullbergsvass - Centrumutveckling vid Kilsgatan","address":"","preamble":"","header":"Gullbergsvass - Centrumutveckling vid Kilsgatan","body":"Plan standardförfarande - samråd. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0994/21","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0994/21
 • Diarienummer FK FN0917/22
 • Planens formella namn Detaljplan för centrumutveckling vid Kilsgatan (Gullbergsvass 5:23 m fl) inom stadsdelen Gullbergsvass

  Nytt diarienummer för SBF: 2023-00085.

Kontaktuppgifter

Robin Sjöström

Projektledare
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 17 51
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Elisabeth Skogelind

Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 17 66
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Fredrik Olausson

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 11 37
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Privat

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Plan standardförfarande - efter antagande

 6. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

${loading}