Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Rambergsstaden - Program för ny arena och bostäder

Flygfoto: stadsbyggnadskontoret

Syftet är att utreda områdets potential och behov. Man vill också pröva möjligheterna att skapa nya bostäder och bygga om Rambergsvallens arena.

Vad händer just nu?

Samrådsredogörelsen för programmet har antecknats av byggnadsnämnden. Detta innebär att programmets inriktning i princip blivit godkänd och man kan påbörja arbetet med första detaljplanen som omfattar de centrala områdena runt Lundbybadet. Arbetet med planen beräknas pågå under hösten 2012-2013. Samråd planeras till vintern 2013 eller våren 2014. Fastighetskontoret håller på med markanvisning.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.930346495848562,57.71923001271437]},"properties":{"id":"BN0927/08","name":"Rambergsstaden - Program för ny arena och bostäder ","address":"","preamble":"","header":"Rambergsstaden - Program för ny arena och bostäder ","body":"Program - avslutat. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0927/08","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0927/08
 • Planens formella namn Program för Arena, bostäder mm vid Rambergsvallen

Kontaktuppgifter

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Marken ägs till största delen
av Göteborgs Stad

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

 3. Program - godkänt

 4. Program - avslutat

 5. Markanvisning

  En markanvisning innebär att en intressent får rätt att förhandla med Göteborgs Stad om förutsättningarna att genomföra ny bostadsbebyggelse inom ett visst markområde. Rätten gäller under en begränsad tid och med vissa givna villkor.

${loading}