Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Lunden - Bostäder vid Ulfsparregatan

Flygfoto över området

Syftet med förslaget är att pröva möjligheten att bebygga den östra sidan av Ulfsparregatan med cirka 90 - 140 nya bostäder i form av punkthus. Vidare föreslås att två av hyreshusen norr om parken kan byggas på med två våningar, vilket skulle innebära 36 nya lägenheter. Förslaget innebär att naturmarken längs gatan bebyggs medan den östra delen av området är kvar som grönområde. Viktiga gångstråk och kontakten mellan gata och natur upprätthålls. En ny trottoar anläggs längs Ulfsparregatans östra sida.

Vad händer just nu?

Byggande pågår.

Planen vann laga kraft 2016-09-14. Detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-2-5309.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.013420250837829, 57.7092459947721]},"properties":{"title":"Lunden - Bostäder vid Ulfsparregatan","content":"Byggstart/pågående byggprojekt","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0845/06"}}]

Bebyggelse

 • Planerade hyresrätter 173
 • Planerade bostadsrätter 96
 • Övrigt Drygt 200 lägenheter har färdigställts under 2018 av Tornstaden och Wallenstam. 58 läg med hyresrätt färdigställdes 2021 av Poseidon.

Diarienummer

 • Diarienummer Stadsbyggnadsförvaltningen BN0845/06
 • Diarienummer Exploateringsförvaltningen FN0286/11
 • Planens formella namn Program för detaljplan Bostäder vid Ulfsparregatan

Aktuell tidplan

 • Projektstart 2017

Kontaktuppgifter

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadsförvaltningen och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till stadsbyggnadsnämnden.

 3. Program - antecknat

 4. Program - avslutat

 5. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 6. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadsförvaltningen. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 7. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till stadsbyggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 8. Plan - överklagad

  Planen är för närvarande överklagad.

 9. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 10. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 11. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.

${loading}