Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Bagaregården - Blandstad vid Byfogdegatan

Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för blandstad; bostäder, lokaler, kontor, förskola, allmänplats, grönytor och kulturvärden m.m. för att bidra till stadsutveckling i Gamlestaden samt att koppla ihop och förstärka stråken i Gamlestaden och mot Bagaregården.

Vad händer just nu?

Fram till 20 mars har Göteborgs Stad ett avgränsningssamråd enligt miljöbalken inför anläggande av erosionsskydd m.m. i Säveån. Samrådet har koppling till detaljplan för Gamlestads torg etapp 2 och detaljplan för blandstad vid Byfogdegatan. Samrådet sker inför att Göteborgs Stad ska ansöka om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken för stabilitetshöjande åtgärder i Säveån i form av anläggande av erosionsskydd och komplettering av befintligt erosionsskydd. Samrådshandlingen finns att ladda ner i högerkolumnen (typ).

Arbetet med detaljplanen är i uppstartsfasen.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.010052921809242, 57.72551600985965]},"properties":{"title":"Bagaregården - Blandstad vid Byfogdegatan","content":"Vattenverksamhet - samråd","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0837/20"}}]

Diarienummer

 • Diarienummer Stadsbyggnadsförvaltningen BN0837/20
 • Diarienummer Exploateringsförvaltningen FN6850/20
 • Planens formella namn Detaljplan för Blandstad vid Byfogdegatan inom stadsdelen Bagaregården

Kontaktuppgifter

Alexandra Möllerström

Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 18 14
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Ivana Markovic

Planarkiterkt
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 15 99
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Caroline Carlsson

Exploateringsingenjör
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 13 99
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Privat och Göteborg Stad

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Vattenverksamhet - samråd

 4. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadsförvaltningen. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 5. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till stadsbyggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

 6. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 7. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

${loading}