Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Lorensberg - bostäder i kvarteret Sturefors

Vy Lorensbergsgatan från Engelbrektsgatan Illustration: Krook & Tjäder

Förslaget innebär att möjliggöra påbyggnad av Scandic hotell Rubinen mot Lorensbergsgatan samt att tillskapa fler bostäder i kvarteret. Arbetet ligger i linje med Heden- och Aveny programmets intentioner vad avser komplettering av bostäder och utveckling av kommersiella ytor som hotell etc för att åstadkomma ökad trygghet såväl på Avenyn som på bakgatorna.

Vad händer just nu?

Detaljplanen har vunnit laga kraft. Hotelldelen är utbyggd. Detaljplanen medger byggande av bostäder inom Wallenstams fastighet.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.977057492726104,57.69956539109311]},"properties":{"id":"BN0835/06","name":"Lorensberg - bostäder i kvarteret Sturefors","address":"","preamble":"","header":"Lorensberg - bostäder i kvarteret Sturefors","body":"Byggstart/pågående byggprojekt. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0835/06","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade bostadsrätter 30

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0835/06
 • Diarienummer FK FN0268/11
 • Planens formella namn Detaljplan för kv Sturefors (Kungsportsavenyen) inom stadsdelen Lorensberg

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Fastighetskontorets arkiv

Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-3681144
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Huvudsakligen privata markägare

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 7. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.

${loading}