Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Olivedal - påbyggnad av bostäder vid Jungmansgatan

Möjlig påbyggnad. Fotomontage: Liljewall arkitekter

Syftet med planen är att möjliggöra att ovanpå befintliga bostadshus på västra sidan av Jungmansgatan uppföra ytterligare 2 våningar för bostäder. Planens formella namn: Detaljplan för påbyggnad av bostäder i kv. Flaggspelet m fl vid Jungmansgatan.

Vad händer just nu?

Planen är laga kraftvunnen (2011-12-15). Detta innebär att planen är gällande. Detaljplanen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-II-5070.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.946039756142545,57.69397109773651]},"properties":{"id":"BN0755/07","name":"Olivedal - påbyggnad av bostäder vid Jungmansgatan","address":"","preamble":"","header":"Olivedal - påbyggnad av bostäder vid Jungmansgatan","body":"Byggstart/pågående byggprojekt. Tillbyggnad med två våningar - överklagad","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0755/07","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade hyresrätter 38
 • Övrigt Byggs av KB Jungmansgatan.

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0755/07
 • Diarienummer FK FN0988/02
 • Planens formella namn Påbyggnad av bostäder i kv. Flaggspelet m fl vid Jungmansgatan inom stadsdelen Olivedal i Göteborg

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Markägare

Privata fastighetsägare

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede - enkelt planförfarande

  Ett planförslag kan väckas både av staden eller till exempel markägare och byggföretag. De planförslag som byggnadsnämnden godkänt till produktionsplanen är klara att starta upp. Nya ärenden kan prioriteras upp under året. Enkelt planförfarande görs om planen är av begränsad betydelse, saknar intresse för allmänheten (förutom samrådskretsen) samt är förenlig med översiktsplanen. Samrådskretsen är dessutom begränsad.

 2. Enkel plan - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Enkel plan - betänketid

  Betänketid motsvarar närmast utställningsskedet vid normalt planförfarande. Betänketiden är två veckor. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under betänketiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Enkel plan - inför antagande

  Efter förslagsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Enkel plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 7. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.

${loading}