Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Gamlestaden - Järnvägsområde med mera i Lärje

Planen ska möjliggöra nya uppställningsspår för persontåg samt två nya anläggningar kopplade till Alelyckans vattenverk.

Länk till Trafikverkets sida för uppställningsspår i Lärje

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2023-04-27, det innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på stadsbyggnadsförvaltningens arkiv och har aktbeteckning 2-5609.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.006718941551387, 57.75683439235877]},"properties":{"title":"Gamlestaden - Järnvägsområde med mera i Lärje","content":"Plan utökat förfarande - laga kraft","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0732/20"}}]

Diarienummer

 • Diarienummer Stadsbyggnadsförvaltningen BN0732/20
 • Planens formella namn Detaljplan för järnvägsområde med mera i Lärje inom stadsdelen Gamlestaden

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Helena Pyk

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 11 63
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Frida Leksell

Planeringssamordnare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 26 11
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Markägare

Göteborgs Stad

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadsförvaltningen. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan utökat förfarande - inför antagande

 5. Plan utökat förfarande - efter antagande

 6. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

${loading}