Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Kortedala - nya bostäder vid Kortedala Torg

Nytt bostadshus och radgarage på Kortedala Torg 6 sett från Hundraårsgatan
Modellbild: Nylin & Myhrberg

Planen möjliggör ändrad användning från centrum till bostäder i södra delen av Kortedala Torg. Förslaget innebär att cirka 50 nya bostäder kan byggas.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2013-01-04).


På grund av tekniska begränsningar så har vi tagit bort alla dokument som varit publicerade på denna sida förutom de lagakraftvunna planhandlingarna. Om ni vill ha tag i dokument som funnits på denna sida så får vi hänvisa till vår kundservice.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.031103575990752,57.75086882159559]},"properties":{"id":"BN0697/10","name":"Kortedala - nya bostäder vid Kortedala Torg ","address":"","preamble":"","header":"Kortedala - nya bostäder vid Kortedala Torg ","body":"Byggstart/pågående byggprojekt. Ca 50 nya bostäder","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0697/10","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0697/10
 • Diarienummer FK FN3807/10
 • Planens formella namn Bostäder söder om Kortedala Torg

Aktuell tidplan

 • Byggstart Tredje kvartalet 2014
 • Projektavslut 2015

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Markägare

Förvaltnings AB GöteborgsLokaler och Göteborgs stad

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 7. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.

${loading}