Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Torslanda - Bostäder i Amhults By

Perspektiv Tengbom

Planområdet ligger ca 400 m norr om Amhult torg. Amhults by består idag av 7 bebodda fastigheter av varierande storlek. Detaljplaneförslaget ger möjlighet till förtätning med 5 nya byggrätter för enbostadshus samt ett område för grupphusbebyggelse. De tillkommande bostäderna planeras inom den befintliga strukturen och inga omkringliggande grönområden kommer beröras.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2014-06-26. Detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-2-5230.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.769981959580752,57.7136978468946]},"properties":{"id":"BN0694/03","name":"Torslanda - Bostäder i Amhults By","address":"","preamble":"","header":"Torslanda - Bostäder i Amhults By","body":"Byggstart/pågående byggprojekt. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0694/03","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade villor/radhus 18

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0694/03
 • Diarienummer FK FK0303/05
 • Planens formella namn Detaljplan för Bostäder i Amhults By

Aktuell tidplan

 • Projektstart 2016
 • Byggstart 2016-03-25
 • Inflyttning 2017 andra halvåret
 • Projektavslut 2017

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 7. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.

${loading}