Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Gamlestaden - Ändring av detaljplan II-413, del av kvarteret Näbbgäddan

Syftet är att upphäva fastighetsindelningsbestämmelser för fastigheterna Gamlestaden 26:2, 26:3 och 26:4 för att möjliggöra sammanläggning till en fastighet för industriändamål. Planändringen är ett tillägg till gällande detaljplan akt II-413 med fastighetsindelningsbestämmelser (tomtindelning akt III-481).

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2016-02-01. Detta innebär att planen är gällande. Detaljplanen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-2-5346.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.99350511928471,57.725076278457514]},"properties":{"id":"BN0671/13","name":"Gamlestaden - Ändring av detaljplan II-413, del av kvarteret Näbbgäddan ","address":"","preamble":"","header":"Gamlestaden - Ändring av detaljplan II-413, del av kvarteret Näbbgäddan ","body":"Plan begränsat förfarande - laga kraft. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0671/13","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0671/13

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Ivo Lisius

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 10 07
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Markägare

Göteborgs kommun

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan begränsat förfarande - inför antagande

  Denna detaljplan handläggs nu med begränsat standardförfarande eftersom berörda parter har godkänt planförslaget. Det blir därmed inget granskningsförfarande utan förslaget kommer att gå direkt till byggnadsnämnden för antagande.

 4. Plan begränsat förfarande - laga kraft

${loading}