Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Kulturreservatet Slottsskogen

Slottsskogen föreslås bli ett kulturreservat. Det skulle innebära ett starkare skydd av Slottsskogen men också högre krav vid utveckling och förvaltning av parken som på flera sätt är en viktig och betydelsefull del av Göteborg.

Med sin långa tradition som rekreationsområde utgör Slottsskogen ett viktigt kulturhistoriskt arv, en grön lunga och en social mötesplats i Göteborg! Slottsskogen med dess djurgårdar, fågeldammar, idrottsområden, restauranger, landskapsstugor och andra anläggningar anses vara det bästa exemplet i Sverige på stora, offentliga stadsparker som anlades över hela Europa under 1800-talets senare del.

Byggnadsnämnden (stadsbyggnadskontoret) har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att upprätta ett långsiktigt skydd för Slottsskogen eftersom parken idag saknar formellt skydd. Stadsbyggnadskontoret har valt att bilda ett kulturreservat för Slottsskogen. Syftet med att bilda kulturreservat för Slottsskogen är att säkerställa ett långsiktigt skydd som möjliggör vård, bevarande och utveckling av värden såsom parkens kultur- och naturvärden samt aktiviteter som gynnar folkhälsan.

Att bilda kulturreservat innebär att ett beslut med föreskrifter tas fram. Till beslutet ska även en skötselplan, byggnadsvårdsplan och gestaltningsprogram upprättas. Arbetet sker i samarbete med stadens förvaltningar och beräknas pågå fram till och med 2023.

Byggnadsnämnden beslutade den 18 oktober 2022 att genomföra samråd för kulturreservatet. Samrådet pågick under perioden 2 november – 27 december 2022.

Läs mer hos Riksantikvarieämbetet

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.941843916040058, 57.68586128773381]},"properties":{"title":"Kulturreservatet Slottsskogen","content":"Information och samråd.","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0666/18"}}]

Diarienummer

 • Diarienummer Stadsbyggnadsförvaltningen BN0666/18

Kontaktuppgifter

Sophia Älfvåg

Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 17 29
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Madelene Seberbrink

Bebyggelseantikvarie
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 15 59
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Linn Ryding

Landskapsarkitekt
Park- och naturförvaltningen
 • Telefon 031-365 58 78
 • E-post parkonatur@ponf.goteborg.se

Fredrik Wejde

Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 13 21
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Information och samråd.

  Under arbetet med att ta fram förslag till naturreservat så ordnas informationsmöten för berörda och intresserade med möjlighet att lämna synpunkter. Särskilda samråd hålls med vissa myndigheter. Sakägare informeras särskilt och får tillfälle att yttra sig över förslaget.

${loading}