Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Johanneberg - Bostäder och kontor vid Volrat Thamsg. Etapp 2

Planförslaget innebär att pröva möjligheten att uppföra ca 30 bostäder på fastigheten Johanneberg 15:26 som komplement till nuvarande kontor. Planen är en utbruten del av den större detaljplanen för bostäder och verksamheter vid Carlandersplatsen och Renströmsparken

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2016-02-01. Detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-2-5323.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.986016008986043,57.69206931964495]},"properties":{"id":"BN0652/15","name":"Johanneberg - Bostäder och kontor vid Volrat Thamsg. Etapp 2","address":"","preamble":"","header":"Johanneberg - Bostäder och kontor vid Volrat Thamsg. Etapp 2","body":"Plan - laga kraft. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0652/15","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0652/15
 • Diarienummer FK FN0471/08

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Jeanette Strandelin

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 10 64
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Markägare

Privat

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 7. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.

${loading}