Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Frihamnen - Program för Frihamnen och del av Ringön

Syftet med detta program är att, i form av ett dynamiskt ramverk, ange förutsättningar och riktlinjer för att Frihamnen och delar av Ringön ska kunna bli en del av den täta och stadsmässigt blandade innerstaden, med ett innehåll av arbetsplatser, service, socialt blandat boende, parker och god kollektivtrafik. Programarbetet syftar till att skapa förutsättningar för att låta stadskärnan växa över älven och för att knyta samman stadens norra och södra delar. Det dynamiska ramverket ska stödja och driva på en utveckling mot en social-, ekologisk- och ekonomiskt hållbar stadsutveckling i Frihamnen. Programarbetet syftar även till att tillgängliggöra vattnet och kajerna och till att tydliggöra och låta de historiska lämningarna vara karaktärsbildande. Programmet ska utgöra underlag för kommande detaljplaner. Syftet är att avgränsa och redovisa en första utbyggnadsetapp av bebyggelsen samt placering och inriktning för en stadspark samt redovisa hur Frihamnen kan utformas till Göteborgs 400-års-jubileum 2021. Programsamrådet är nu avslutat och godkänt av byggnadsnämnden. Visionsbild: White arkitekter.

Frihamnen uppdatering av program


Frihamnen detaljplan 1

Frihamnen detaljplan 2

stadsutveckling.goteborg.se/projekt/frihamnen/

Vad händer just nu?

Sedan 2018 har ett fördjupat arbete med helheten för Frihamnen pågått. Under tiden har arbetet med detaljplanen varit pausat. Arbetet med helheten är nu avslutat och gällande Program för Frihamnen och del av Ringön ska uppdateras, samtidigt som detaljplanearbetet startas upp igen.

Se bostäder och verksamheter i Frihamnen etapp 1

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.959095047969349,57.71522002864877]},"properties":{"id":"BN0652/12","name":"Frihamnen - Program för Frihamnen och del av Ringön","address":"","preamble":"","header":"Frihamnen - Program för Frihamnen och del av Ringön","body":"Program - avslutat. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0652/12","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0652/12
 • Diarienummer FK FN0642/13
 • Planens formella namn Frihamnen och delar av Ringön - program för detaljplan inom stadsdelen Lundbyvassen och Tingstadsvassen

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Markägare

Göteborgs kommun genom fastighetskontoret och Älvstranden Utveckling AB

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Inför program

 2. Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

 3. Program - antecknat

 4. Program - avslutat

${loading}