Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Bö - Bostäder vid Lilla Danska Vägen

Syftet med förslaget är att pröva möjligheten att bebygga planområdet med tre flerbostadshus med sammanlagt cirka 40 bostäder.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2021-09-13, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5560.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.006156125715295, 57.70680430142712]},"properties":{"title":"Bö - Bostäder vid Lilla Danska Vägen","content":"Plan standardförfarande - laga kraft","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0643/14"}}]

Diarienummer

 • Diarienummer Stadsbyggnadsförvaltningen BN0643/14
 • Diarienummer Exploateringsförvaltningen FN6682/19
 • Planens formella namn Detaljplan för bostäder vid Lilla Danska Vägen samt ändring av detaljplan för delar av stadsdelarna Bö och Lunden

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Andrea Wernersson

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 13 41
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Markägare

Privat

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till stadsbyggnadsnämnden för antagande.

 5. Plan standardförfarande - överklagad

 6. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

${loading}