Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Program - Lindholmen

Programarbetets syfte är att möjliggöra för en utveckling av Lindholmen i enlighet med Vision Älvstaden. Programarbetet ska studera möjligheterna för en framtida blandstad med närhet till bostäder, arbetsplatser, handel, grönska samt kommunal- och offentlig service där en sammanhållen och integrerad stadsstruktur med tydliga stråk kopplar samman Lindholmen med de kringliggande stadsdelarna samt med södra Älvstranden.

Vad händer just nu?

Programarbetet beräknas gå ut på samråd i december 2023 och sedan beslut om godkännande under 2024.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.940598176279297,57.70951111848071]},"properties":{"id":"BN0637/16","name":"Program - Lindholmen","address":"","preamble":"","header":"Program - Lindholmen","body":"Inför program. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0637/16","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0637/16

Kontaktuppgifter

Erik Florberger

Projektledare
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 16 10
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Emmelie Gustavsson

Plankonsult
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 17 73
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Emma Larsson

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 10 98
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Markägare

Göteborgs Stad och privat

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Inför program

 2. Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

 3. Program - inför godkännande

 4. Program - godkänt

 5. Program - avslutat

${loading}