Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Västlänken - järnvägstunneln

Västlänkens sträckning.
Foto: Stadsbyggnadskontoret

En ny pendeltågstunnel under Göteborg innebär att 100 000 boende och 130 000 arbetande kommer att få gång- och cykelavstånd till pendeltåg inom centrala Göteborg och ökar kapaciteten för järnvägen i staden. Järnvägstunneln kommer också att minska trafikstörningar. Detaljplanen ska underlätta för Trafikverket att genomföra järnvägsplanen.

Byggandet av tunneln genomförs av Trafikverket. Järnvägstunneln börjar i närheten av Skansen Lejonet och mynnar ut nära Kallebäcksmotet.

Vad händer just nu?

Planerna godkändes av byggnadsnämnden den 29 september 2015.

Kommunfullmäktige antog planerna den 28 januari 2016

Länsstyrelsen avslog överklagan den 21 december 2016

Planerna överklagades till Mark- och miljödomstolen.

Mark- och miljödomstolen avslog överklagan den 14 november 2017.

Mark- och miljödomstolens beslut har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD). Domstolens beslut om prövningstillstånd förväntas komma under första kvartalet 2018.


Planerna vann laga kraft 2018-02-23, detta innebär att planerna är gällande. Planerna i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckningarna 2-5281 och 2-5282.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.971749065945481, 57.71092260427894]},"properties":{"title":"Västlänken - järnvägstunneln","content":"Plan - laga kraft","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0635/11"}}]

Diarienummer

 • Diarienummer Stadsbyggnadsförvaltningen BN0635/11
 • Diarienummer Exploateringsförvaltningen FN6466/12
 • Planens formella namn Ändring av detaljplaner för Järnvägstunneln Västlänken mellan Gullbergsvass och Almedal
  och
  Detaljplan för Järnvägstunneln Västlänken; tunnelmynningar, schakt m.m.

Aktuell tidplan

 • Byggstart 2018

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Anders Alm

Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 10 63
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Projekt i området

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadsförvaltningen och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till stadsbyggnadsnämnden.

 3. Program - antecknat

 4. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 5. Plan - samråd II

  Vid första samrådet kan det framkomma synpunkter som gör det nödvändigt att genomföra ytterligare ett samråd. I övrigt läs informationstext under plan - samråd.

 6. Plan - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadsförvaltningen. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 7. Plan - inför godkännande

  När en detaljplan godkänns av stadsbyggnadsnämnden så ska den sedan vidare till kommunfullmäktige för antagande.

 8. Plan - inför antagande

 9. Plan - överklagad

  Planen är för närvarande överklagad.

 10. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 11. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

${loading}