Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Lundby - bostäder norr om Eriksbergsdockan

Foto: Mia Edström

Syftet, med detaljplanen, är att åstadkomma ca 250 bostäder och ca 4000 m2 övrig verksamhet, förslagsvis handel vid inre delen av Eriksbergsdockan. Detaljplanen ger möjlighet att avsluta planeringen vid Eriksbergsdockan och området som frigörs när Hamnbanan kommer att gå under mark.

Vad händer just nu?

Detaljplanen har avbrutits på grund av förändrade förutsättningar och förändrade inriktningar för platsen. Stadsbyggnadsnämnden beslutade 21 februari 2023 att detaljplanen ska avbrytas och att en utveckling av platsen istället ska prövas i en ny detaljplan med större omfattning, flera intressenter och delvis annat innehåll. Planbesked för den nya detaljplanen har givits och i det beslutet så anges att arbetet med den nya detaljplanen ska starta 2025.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.908495582185235,57.70063880722164]},"properties":{"id":"BN0633/08","name":"Lundby - bostäder norr om Eriksbergsdockan","address":"","preamble":"","header":"Lundby - bostäder norr om Eriksbergsdockan","body":". ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0633/08","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0633/08
 • Diarienummer FK FN0849/14
 • Planens formella namn Detaljplan för bostäder med mera norr om Eriksbergsdockan

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Annika Wingfors

Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 10 71
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Markägare

Älvstranden utveckling AB och kommunen

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 7. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.

${loading}