Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Lundbyvassen - Skola och kontor vid Götaverksgatan

Syftet med planen är att möjliggöra en ny skola för cirka 720 elever i årskurs 4-9 och att ge planstöd för pågående verksamheter i den före detta verkstadsbyggnaden M1. Samråd har genomförts ihop med detaljplan för verksamheter vid Pumpgatan. Planområdet har därefter utökats och nytt samråd ska genomföras.

Vad händer just nu?

Arbetet med att ta fram nya samrådshandlingar pågår.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.9446407941139,57.70968354900456]},"properties":{"id":"BN0631/18","name":"Lundbyvassen - Skola och kontor vid Götaverksgatan","address":"","preamble":"","header":"Lundbyvassen - Skola och kontor vid Götaverksgatan","body":"Plan utökat förfarande - samråd. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0631/18","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0631/18
 • Planens formella namn Detaljplan för skola och kontor vid Götaverksgatan inom stadsdelen Lundbyvassen

Kontaktuppgifter

Emma Larsson

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 10 98
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Daniel Josefson

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 11 03
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Anna Häggson

Trafikkontoret
 • Telefon 031-368 25 66
 • E-post trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Markägare

Älvstranden Utveckling AB

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

${loading}