Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Lundby - Bostäder och verksamheter i Frihamnen etapp 1

Syftet med planen är att skapa förutsättningar för att låta stadskärnan växa över älven med en tät, grön blandstad för att knyta samman stadens norra och södra delar. Frihamnen ska bli en stadsdel där det ska vara lätt att leva hållbart – socialt, miljömässigt och ekonomiskt.Frihamnen detaljplan 2

Frihamnen uppdatering av program

stadsutveckling.goteborg.se/projekt/frihamnen/

Vad händer just nu?

Arbetet med detaljplanen är pausat. Det återupptas när kommunfullmäktige har fattat beslut om en ekonomisk inriktning för Älvstaden och Frihamnen.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.958286179028034,57.71828155833051]},"properties":{"id":"BN0612/14","name":"Lundby - Bostäder och verksamheter i Frihamnen etapp 1","address":"","preamble":"","header":"Lundby - Bostäder och verksamheter i Frihamnen etapp 1","body":"Plan utökat förfarande - startskede. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0612/14","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0612/14
 • Diarienummer FK FN6325/14
 • Planens formella namn Detaljplan för Blandstadsbebyggelse i Frihamnen, etapp 1, inom stadsdelen Tingstadsvassen i Göteborg

Kontaktuppgifter

Nina Storsveen

Projektledare
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 15 68
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Anna Starck

Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 86
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Ivo Lisius

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 10 07
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Markägare

Älvstranden Utveckling AB

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Vattenverksamhet - samråd

 4. Plan utökat förfarande - samråd II

 5. Plan utökat förfarande - samråd III

 6. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 7. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

 8. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

${loading}