Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Krokslätt - Förskola och studentlägenheter vid Gibraltargatan

Syftet med planen är att möjliggöra uppförandet av en förskola med fem avdelningar samt 100 studentlägenheter. Just nu bygger trafikkontoret en ny gång- och cykelväg för att du ska kunna ta dig enkelt till och från området. Vi flyttar även övergångsstället på Gibraltargatan till ett nytt läge, där det ansluter till den nya gång- och cykelbanan. Vi räknar med att vara färdiga våren 2019.

Vad händer just nu?

Just nu arbetar vi med ny gång- och cykelväg genom parken vilket tyvärr medför att gångvägen behöver vara stängd fram till årsskiftet. Lekplatsen vid Tapetserargatan kommer att vara öppen och tillgänglig under denna period men tyvärr kan arbetena medföra buller på platsen.
För aktuell gångväg följ skyltar på plats.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.985801850215088, 57.68230922284844]},"properties":{"title":"Krokslätt - Förskola och studentlägenheter vid Gibraltargatan","content":"Plan - laga kraft","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0588/12"}}]

Diarienummer

 • Diarienummer Stadsmiljöförvaltningen BN0588/12
 • Planens formella namn Detaljplan för Förskola och studentlägenheter vid Gibraltargatan inom stadsdelen Krokslätt

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Markägare

Göteborgs kommun

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Pågående trafikarbete

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadsförvaltningen. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till stadsbyggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - överklagad

  Planen är för närvarande överklagad.

 6. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 7. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.

${loading}