Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Frihamnen - Blandad stadsbebyggelse vid Hjalmar Brantingsgatan

Frihamnens nya kollektivtrafikknutpunkt utmed Hjalmar Brantingsgatan, från Program för Frihamnen och del av Ringön (2014) Illustration: Maria Kask

Detaljplan för stadsbebyggelse och ombyggnad av Hjalmar Brantingsgatan i Frihamnen. Planen ska knyta samman centrala stadens norra och södra delar i ett stadsmässigt stråk mellan Centralstationen och Hjalmar Brantingsplatsen, möjliggöra tät och grön blandstad i Frihamnen, och stärka kopplingarna mellan Frihamnen och Backaplan samt Frihamnen och Ringön.Frihamnen detaljplan 1

Frihamnen uppdatering av program

stadsutveckling.goteborg.se/projekt/frihamnen/

Vad händer just nu?

Arbetet med detaljplanen är pausat. Det återupptas när kommunfullmäktige har fattat beslut om en ekonomisk inriktning för Älvstaden och Frihamnen.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.96184166398757,57.71996172687721]},"properties":{"id":"BN0575/17","name":"Frihamnen - Blandad stadsbebyggelse vid Hjalmar Brantingsgatan","address":"","preamble":"","header":"Frihamnen - Blandad stadsbebyggelse vid Hjalmar Brantingsgatan","body":"Plan utökat förfarande - startskede. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0575/17","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0575/17
 • Diarienummer FK FN5762/18
 • Planens formella namn Detaljplan för blandad stadsbebyggelse och infrastruktur vid Hjalmar Brantingsgatan i Frihamnen inom stadsdelen Tingstadsvassen

Kontaktuppgifter

Nina Storsveen

Projektledare
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 15 68
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Anna Starck

Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 86
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Ivo Lisius

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 10 07
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Markägare

Älvstranden Utveckling AB och Göteborgs Stad

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 7. Inflyttning - färdigställt.

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.

${loading}