Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Gamlestaden - Möjliggöra permanent bygglov

Flygbild: Stadsbyggnadskontoret

Syftet med planen är att tomträttshavaren/brukaren av fastigheten ska kunna få permanent bygglov för den del av befintlig byggnad som idag har tillfälligt bygglov. Tomträttshavaren vill även köpa marken de idag arrenderar.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2012-01-19. Detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-II-5138.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.002820493929411,57.738068801517386]},"properties":{"id":"BN0569/09","name":"Gamlestaden - Möjliggöra permanent bygglov","address":"","preamble":"","header":"Gamlestaden - Möjliggöra permanent bygglov","body":"Enkel plan - laga kraft. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0569/09","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0569/09
 • Diarienummer FK FN1469/10
 • Planens formella namn Detaljplan för befintliga verksamheter, Gamlestaden 56:1, inom stadsdelen Gamlestaden i Göteborg

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Markägare

Göteborgs kommun

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Enkel plan - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Enkel plan - betänketid

  Betänketid motsvarar närmast utställningsskedet vid normalt planförfarande. Betänketiden är två veckor. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under betänketiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Enkel plan - inför antagande

  Efter förslagsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Enkel plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

${loading}