Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Backa - Bostäder vid Wadköpingsgatan

Perspektiv gjord av Eva Grane, Semrén & Månsson

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt at bygga mark- och terasslägenheter i samband med en upprustning av bostadsområdet Backa Röd. Detaljplanen innebär att parkeringsytorna mellan Blendas Gata och Katjas Gata kan bebyggas med trevåningshus och att trevåningshusen öster om Blendas Gata kan kompletteras med små entréförråd vid eventuell ombyggnad med entréer mot Blendas Gata. Det är även möjligt att flytta vändplatsen på Blendas Gata söderut.

Vad händer just nu?

Planen är laga kraftvunnen (2013-02-04). Detta innebär att planen är gällande. Detaljplanen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-II-5174. Byggande pågår.


På grund av tekniska begränsningar så har vi tagit bort alla dokument som varit publicerade på denna sida förutom de lagakraftvunna planhandlingarna. Om ni vill ha tag i dokument som funnits på denna sida så får vi hänvisa till vår kundservice.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.967475914800833,57.7430389311933]},"properties":{"id":"BN0561/08","name":"Backa - Bostäder vid Wadköpingsgatan","address":"","preamble":"","header":"Backa - Bostäder vid Wadköpingsgatan","body":"Byggstart/pågående byggprojekt. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0561/08","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0561/08
 • Diarienummer FK FN0578/11
 • Planens formella namn Bostäder vid Wadköpingsgatan inom stadsdelen Backa

Aktuell tidplan

 • Projektstart 2017
 • Byggstart Pågår

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Markägare

Göteborgs kommun och Bostads AB Poseidon

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 7. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.

${loading}