Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Brottkärr - Bostäder på ängar och berg norr om Gamla Brottkärrsvägen

Bild 1: Illustration Inobi AB Bild 2: Illustrationsritning stadsbyggnadskontoret
Bild 3: Planområdesgräns på ett ortofoto stadsbyggnadskontoret

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra cirka 250 bostäder på ängarna och bergen i anslutning till befintlig villabebyggelse. Planförslaget innebär ett tillskott i form av villor, parhus och flerbostadshus samt förskoleverksamhet. Detaljplanens innehåll ska harmoniera med landskapsbilden, de kulturhistoriska förutsättningarna och naturförutsättningarna. Gator och natur/park ska i den utsträckning som behövs för området planläggas med kommunalt huvudmannaskap.

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.930503820095634,57.60203686163016]},"properties":{"id":"BN0538/14","name":"Brottkärr - Bostäder på ängar och berg norr om Gamla Brottkärrsvägen","address":"","preamble":"","header":"Brottkärr - Bostäder på ängar och berg norr om Gamla Brottkärrsvägen","body":"Plan utökat förfarande - samråd. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0538/14","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0538/14
 • Diarienummer FK FN7239/16
 • Planens formella namn Detaljplan för bostäder på ängar och berg norr om Gamla Brottkärrsvägen inom stadsdelen Askim

Kontaktuppgifter

Maria Gränsbo

Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 16 47
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Erica Folkesson

Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 17 61
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Albertina Henriksson

Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 11 12
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Markägare

Privat

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 7. Inflyttning - färdigställt.

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.

${loading}