Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Askim - Cirka 500 nya bostäder vid Sisjövägen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse och därvid komplettera med bostadsformer som det råder brist på i stadsdelen. Bebyggelsen föreslås innehålla en blandning av radhus och flerfamiljshus. En förskola med sex avdelningar är också planerad. Områden som utpekats som värdefulla i en utförd naturinventering, undantas från exploatering.


I översiktsplanen är detta område utpekat som utbyggnadsområde för bostäder.

Vad händer just nu?

Byggande av bostäderna pågår.

Planen antogs den 29 april 2014 och efter överklaganden så har planen nu vunnit laga kraft (2016-02-29). Detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-2-5213.


På grund av tekniska begränsningar så har vi tagit bort alla dokument som varit publicerade på denna sida förutom de lagakraftvunna planhandlingarna. Om ni vill ha tag i dokument som funnits på denna sida så får vi hänvisa till vår kundservice.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.954998258487967,57.63641959085253]},"properties":{"id":"BN0530/08","name":"Askim - Cirka 500 nya bostäder vid Sisjövägen","address":"","preamble":"","header":"Askim - Cirka 500 nya bostäder vid Sisjövägen","body":"Inflyttning - färdigställt. Komplettering av bostäder i närheten av Sisjö Centrum","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0530/08","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade hyresrätter 250
 • Planerade bostadsrätter 250
 • Planerade villor/radhus 50
 • Övrigt Veidekke eiendom byggstartade 160 lägenheter 2021. Färdigställt 2021 Dawasta - 28 hyresrätter + 90 lägenheter i äldreboende Derome 11 småhus m äganderätt Derome - 35 lägenheter med bostadsrätt Förvaltnings AB Framtiden - 44 lägenheter med hyresrätt Egnahemsbolaget - 11 småhus med äganderätt + 36 lägenheter med bostadsrätt PEAB - 75 lägenheter med bostadsrätt Stena Fastigheter - 43 lägenheter med hyresrätt

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0530/08
 • Diarienummer FK FN2723/09
 • Planens formella namn Bostäder vid Sisjövägen inom stadsdelen Askim i Göteborg

Aktuell tidplan

 • Projektstart 2016
 • Byggstart 2016
 • Projektavslut 2020

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Fredrik Olausson

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 11 37
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad äger merparten av marken.

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

 3. Program - godkänt

 4. Markanvisning

  En markanvisning innebär att en intressent får rätt att förhandla med Göteborgs Stad om förutsättningarna att genomföra ny bostadsbebyggelse inom ett visst markområde. Rätten gäller under en begränsad tid och med vissa givna villkor.

 5. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 6. Plan - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 7. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 8. Plan - överklagad

  Planen är för närvarande överklagad.

 9. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 10. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 11. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.

${loading}