Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Backaplan - detaljplan 4: handel, kontor och verksamheter vid Backavägen

Inom detaljplaneområdet mellan Backavägen och Lundbyleden, vid Hjalmar Brantingsplatsen, ska en ny mötesplats och kollektivtrafiknod skapas. Bebyggelsen ska bli en del av Hisingens nya centrum genom tillskapande av handel, kontor och verksamheter som ramar in torget. Detaljplanen är en del av utvecklingen av Backaplan både som ett centrum på Hisingen och en del av den utvidgade stadskärnan över älven.

Här planeras för 80 000 – 100 000 kvm BTA handel, verksamheter och kontor. Detaljplanen ska även möjliggöra en spåranslutning till Backavägen från Hjalmar Brantingsstråket.

Vad händer just nu?

Framtagande av samrådshandlingar pågår.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.954171777801768,57.720991752901604]},"properties":{"id":"BN0490/22","name":"Backaplan - detaljplan 4: handel, kontor och verksamheter vid Backavägen","address":"","preamble":"","header":"Backaplan - detaljplan 4: handel, kontor och verksamheter vid Backavägen","body":"Plan utökat förfarande - startskede. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0490/22","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0490/22
 • Diarienummer FK FN5050/22
 • Planens formella namn Detaljplan för handel, kontor och verksamheter vid Backavägen (inom fastigheten Backa 866:731 med flera) inom stadsdelarna Backa och Tingstadsvassen (DP4)

Kontaktuppgifter

Nina Storsveen

Projektledare
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 15 68
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Jonas Uvdal

Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 76
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Magnus Stenberg

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 12 14
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Markägare

Göteborgs Stad

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan utökat förfarande - efter antagande

 6. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

${loading}